Aarup Lokalråds bestyrelse 2016

Læs Formandens beretning for 2016 her

§ 1. Det er Aarup Lokalråds formål at arbejde for at …

 • skabe mere liv og trivsel i Aarup.
 • bevare og udvikle byens ressourcer og værdier.
 • gøre Aarup mere attraktiv for borgerne, erhvervslivet, handelslivet – og kommende tilflyttere.

            Aarup Lokalråd vil på dette grundlag efter behov …

 1. være Aarups samlede talerør overfor kommunen og interessenter
 2. tage medansvar for Aarups by- og erhvervsudvikling ved at igangsætte dialog og aktiviteter.
 3. koordinere – og støtte – handels- & erhvervslivets, de aktive foreningers & lokalgruppers initiativer og arbejde.
 4. informere borgerne, foreningerne og lokalgrupperne – og handels- og erhvervslivet – om sine aktiviteter.

§ 2. Borgere bosiddende i Aarup og det nære opland kan stemme til Aarup Lokalråds årsmøde – og vælges til Aarup Lokalråd.

§ 3 Aarup Lokalråd består af 6 faste medlemmer og 7 medlemmer + 2 arbejdende suppleanter.

            De 6 faste medlemmer udpeges af følgende:

 • Aarup Handelsstandsforening
 • Aarup Håndværkerforening
 • Aarup Boldklub
 • foreningerne på Kulturhuset Industrien
 • Skolebestyrelsen på Aarup Skole
 • Aarup Fritidscenter

            …, der hver udpeger én repræsentant.

            De 7 valgte medlemmer + de 2 arbejdende suppleanter vælges på et årsmøde.

§ 4. Aarup Lokalråds ordinære årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

            Dagsorden på årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Lokalrådets beretning v/ formanden
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af medlemmer.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

            Årsmødet indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag og offentliggørelse i Aarup Folkeblad og på www.aarup.dk.

            Forslag til dagsordenen skal være Lokalrådet i hænde senest 1 uge før årsmødet.

            Beslutning træffes ved almindeligt flertal.

            Årsmødet skal ekstraordinært indkaldes, hvis mindst 1/3 af lokalrådets medlemmer ønsker det

§ 5 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når ½ af medlemmerne – efter indkaldelse – er til stede

            Ved stemmelighed bortfalder forslag. De på årsmødet valgte medlemmer sidder for 2 år ad gangen. Der afgår 4 af de valgte i lige år – og 3 i ulige år – efter tur. Første gang ved lodtrækning.

 

§ 6. Lokalrådet konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer.

            Lokalrådet vedtager selv sin forretningsorden.

            Lokalrådet tegnes af formanden + et lokalrådsmedlem. Der kan meddeles prokura.

§ 7. Lokalrådets regnskabsår er kalenderåret.

§ 8. Lokalrådet søger selv sin finansiering. Der opkræves ikke kontingenter.                                                                                                                                       

§ 9. Lokalrådet hæfter over for tredjepart alene med sin eventuelle formue. Der påhviler ikke Lokalrådet eller dets medlemmer nogen personlig hæftelse for Lokalrådets forpligtelser.

§ 10. Til vedtægtsændringer eller Lokalrådets ophævelse kræves et flertal på 2/3 af de på årsmødet afgivne stemmer.

            For at årsmødet skal være beslutningsdygtigt kræves dog at det af mødeindkaldelsen fremgår, at der på årsmødet behandles forslag om vedtægtsændringer/ ophævelse.

            Ved Lokalrådets ophævelse skal dets eventuelle formue anvendes til kulturelle formål i Aarup efter det afgående lokalråds valg.

 

Vedtaget på det stiftende Borgermøde på Industrien, den 25. februar 2016

C.C. Horn Andersen

Dirigent

 

Følgende blev indvalgt i Aarup Lokalråd:

Kjeld Alsholm  
Formand  

Peter Poulsen 
Næstformand       
Rep. for Skolebestyrelsen på Aarup Skolen

Conny Nielsen
Kasserer                                

 

Claus Andersen
Rep. for Aarup Håndværkerforening

Hans Nygaard Nielsen
Rep. for Aarup Fritidscenter  

Lars Christensen 
Rep. for Aarup Boldklub 

Aksel Jørgensen
Rep. for Aarup Handelsstandsforening 

Ivan Sløk                               Gitte Marcussen  Peter Hansen    

Henrich Svendsen
Rep. for foreningerne  
På Kulturhuset Industrien
Michael West    C.C. Horn Andersen    
            
            
    

 

 

Henning Thorup
Suppleant

 Ellis Ådal
Suppleant

   

Revisor :
Mette Krag

     

Lukket for kommentarer.